දෙව්මි & අවන්ත (Dewmi & Avantha)​ - චන්න කින්නරාවී (Channa Kinnaravi)

දෙව්මි & අවන්ත (Dewmi & Avantha)​ - චන්න කින්නරාවී (Channa Kinnaravi) Watch video online.You can watch offline දෙව්මි & අවන්ත (Dewmi & Avantha)​ - චන්න කින්නරාවී (Channa Kinnaravi) MP4 video ,MP3 audio.
So this is about the journey of Avantha's life and the song basically asks if his Sanda Kinduri is coming with him on his journey. I think we all know the answer to ...
 

Keshan & Nayanathara || Dewmi & Avantha || Adhoore 💗

Keshan & Nayanathara || Dewmi & Avantha || Adhoore 💗 Watch video online.You can watch offline Keshan & Nayanathara || Dewmi & Avantha || Adhoore 💗 MP4 video ,MP3 audio.
Since everyone is making Dewmi & Avantha videos and most of you make much more nicer ones than I do, thought of doing something different ;) So this is a ...
 

Hamadama Oya Daasa (හැමදාම ඔය දෑස) - Deweni Inima Song

Hamadama Oya Daasa (හැමදාම ඔය දෑස) - Deweni Inima Song Watch video online.You can watch offline Hamadama Oya Daasa (හැමදාම ඔය දෑස) - Deweni Inima Song MP4 video ,MP3 audio.
Itunes - https://goo.gl/5DY41Z Spotify - https://goo.gl/ALBmHX Download Video - https://goo.gl/w5GpCN Download Mp3 - https://goo.gl/PXS2iu Hamadama Oya ...
 

Anuhas vs Avantha | ආදරේ කියන්නේ අයිති කරගන්න දෙයක්ද​? අතහරින දෙයක්ද​?

Anuhas vs Avantha | ආදරේ කියන්නේ අයිති කරගන්න දෙයක්ද​? අතහරින දෙයක්ද​? Watch video online.You can watch offline Anuhas vs Avantha | ආදරේ කියන්නේ අයිති කරගන්න දෙයක්ද​? අතහරින දෙයක්ද​? MP4 video ,MP3 audio.
Deweni Inima watch all Episodes :- https://goo.gl/svIGex ------------------------------------------------------------------------------ Watch Sinhala Teledramas, gossips, pictures ...
 

Avantha : Why you should listen to Dewmi

Avantha : Why you should listen to Dewmi Watch video online.You can watch offline Avantha : Why you should listen to Dewmi MP4 video ,MP3 audio.
This is why he needs Dewmi's wise words of advice Disclaimer : This is just for comic relief guys! Don't attack me anybody :D Note: I might not be as active as ...
 

ඉකි ගසා හඬන (IKI GASA HANDANA) : දෙව්මි & අවන්ත​ (DEWMI & AVANTHA)

ඉකි ගසා හඬන (IKI GASA HANDANA) : දෙව්මි & අවන්ත​ (DEWMI & AVANTHA) Watch video online.You can watch offline ඉකි ගසා හඬන (IKI GASA HANDANA) : දෙව්මි & අවන්ත​ (DEWMI & AVANTHA) MP4 video ,MP3 audio.
HAPPY NEW YEAR EVERYONE! Song: Iki gasa handana by Amarasiri Pieris Video: Fanmade for Dewantha (Dewmi - Nayanathara Wickramarachchi and ...
 

Avantha Fernando : Broken Crown

Avantha Fernando : Broken Crown Watch video online.You can watch offline Avantha Fernando : Broken Crown MP4 video ,MP3 audio.
Every time I hear this song, it reminds me of Avantha. “He didn't fly because he could, he only flew because he saw his parents fly”. This video Avantha's kiss of ...
 

Dewantha (Dewmi & Avantha) : Impossible

Dewantha (Dewmi & Avantha) : Impossible Watch video online.You can watch offline Dewantha (Dewmi & Avantha) : Impossible MP4 video ,MP3 audio.
They did not know it was possible, so they did it None of the above audio or video belong to me. They solely belong to their rightful owners. Video: Fanmade ...
 

Dewmi & Avantha (දෙව්මි & අවන්ත​)- Kumuduniya (කුමුදුනිය​)

Dewmi & Avantha (දෙව්මි & අවන්ත​)- Kumuduniya (කුමුදුනිය​) Watch video online.You can watch offline Dewmi & Avantha (දෙව්මි & අවන්ත​)- Kumuduniya (කුමුදුනිය​) MP4 video ,MP3 audio.
A video made from Dewmi's point of view :) I've included quite a bit of 'cricketer-Avantha' because that boy is HOT. Also, Avantha's Honda because I feel like his ...